logo reserveringssysteem

Create Wise

Algemene voorwaarden huur accommodatie Create Wise / Wise Experience

    INHOUDSOPGAVE:
    A. ALGEMEEN DEEL
    Create Wise / Wise Experience Bennekom
Artikel 1 - Algemene bepalingen Artikel 2 - Totstandkoming van de huurovereenkomst Artikel 3 - Beëindiging van de huurovereenkomst Artikel 4 - Huurprijs en betalingsvoorschriften Artikel 5 - Aansprakelijkheid, kosten en schade Artikel 6 - Gebruik en omvang van de accommodatie Artikel 7 - Verbodsbepalingen en voorschriften van orde Artikel 8 - Huis- en gedragsregels Artikel 9 - Aanwijzingen en voorschriften verhuurder en hulpverlenende diensten Artikel 10 - Toezicht Artikel 11 - Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen Artikel 12 - Vergunningen en ontheffingen Artikel 14 - Veiligheid en calamiteiten D. SLEUTELVERHUUR (INDIEN VAN TOEPASSING) Artikel 1 - Gebruik Artikel 2 - Toezicht en veiligheid Artikel 4 - Overig A. ALGEMEEN DEEL Verhuurder: Create Wise Bennekom 1. Algemene bepalingen 1.1 De huurverhouding wordt beheerst door Nederlands recht en door de bepalingen in de schriftelijke huurovereenkomst òf door de aanvraag en de bevestiging, alsmede door deze voorwaarden en indien van toepassing aanvullende voorwaarden. 1.2 Op het gebruik van de accommodatie zijn alle daarop betrekking hebbende gemeentelijke, provinciale en landelijke regelingen, verordeningen e.d. van toepassing. 1.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor de onderhavige algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. 1.4 In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist de verhuurder. 1.5 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de accommodatie is gelegen. 2. Totstandkoming van de huurovereenkomst 2.1 De overeenkomst, waarbij de verhuurder aan de huurder een accommodatie verhuurt, komt tot stand middels een wederzijds ondertekende huurovereenkomst òf (in geval van kortdurende c.q. incidentele verhuur) middels een door de huurder ingediende aanvraag voor de huur van de accommodatie met bevestiging hiervan door de verhuurder via het online reserveringssysteem. 2.2 Bij een kortdurende verhuur kan de huurder bij de aanvraag gebruik maken van het online reserveringssysteem. Bij de online reserveringsaanvraag wordt vermeld: de gewenste (deel) accommodatie, de gewenste huurtijden, aantal personen 1-3 / 4-8, en de huurdatum en/of huurperiode. Verhuurder vermeldt in de bevestiging in elk geval de toegewezen accommodatie of gedeelte daarvan, wat (indien van toepassing) tot het gehuurde behoort, de huurtijden, aantal personen 1-3 of 4-8, de huurdatum en/of huurperiode, het huurtarief, de betalingstermijnen, en de eventueel van toepassing zijnde aanvullende voorwaarden. 3. Beëindiging van de huurovereenkomst 3.1 De huurovereenkomst geldt voor de daarin opgenomen duur en eindigt op de daarin opgenomen wijze òf geldt (bij kortdurende verhuur) voor de in de bevestiging genoemde datum/periode en eindigt na de datum/periode van rechtswege zonder dat daartoe een nadere opzegging vereist is. 3.2 Na afloop van de huurovereenkomst levert de huurder de accommodatie op in dezelfde staat waarin deze verkeerde bij aanvang van het gebruik. 3.3 Indien de huurder één of meer van de uit deze huurovereenkomst of de wet voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig nakomt, is de verhuurder gerechtigd om de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen, onverminderd het recht schadevergoeding te vorderen. Huurder zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de bepaalde termijn of het enkele feit van de overtreding, niet-nakoming of niet behoorlijke nakoming. 4. Huurprijs en betalingsvoorschriften 4.1 De huurprijs voor de accommodatie wordt door de verhuurder vastgesteld. 4.2 De huurder verplicht zich de huurprijs tijdig en op de overeengekomen of vastgestelde vervaldag te voldoen. Betaling dient te geschieden zonder verrekening of opschorting. 4.3 De verhuurder is gerechtigd bij aanvang van de huurovereenkomst een waarborgsom te verlangen van de huurder. Deze waarborgsom kan door de verhuurder worden aangewend ter verrekening met eventueel achterstallige huurtermijnen of andersoortige (schade)vorderingen op de huurder uit hoofde van de huurovereenkomst. De huurder heeft geen recht op verrekening van enig bedrag met de waarborgsom. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed. 4.4 Indien de huurprijs niet tijdig wordt voldaan, is de huurder vanaf de vervaldag van de huurtermijn de wettelijke rente verschuldigd. 5. Aansprakelijkheid, kosten en schade 5.1 De huurder is jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle schade toegebracht in/aan de accommodatie en/of van de daarin aanwezige inventaris, tenzij de huurder bewijst dat hem, de personen die huurder tot het gehuurde heeft toegelaten en de personen waarvoor de huurder aansprakelijk is, ter zake geen schuld treft of dat hem dienaangaande geen nalatigheid is te verwijten. 5.2 De verhuurder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebreken die hij niet kende of niet behoorde te kennen bij het aangaan van de huurovereenkomst. 5.3 Ingeval de accommodatie door overmacht of door werkzaamheden niet door de huurder kan worden gebruikt, zal de verhuurder zo mogelijk vervangende ruimte beschikbaar stellen en/of de huurprijs verminderen naar evenredigheid van tijd en van het gedeelte van de accommodatie waarvan huurder verstoken zal zijn. 5.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen of gevolgen van ongevallen in de accommodatie, al dan niet als gevolg van de niet-nakoming zijdens huurder van diens toezicht- en veiligheidsverplichtingen, noch voor beschadiging, verwisseling, verlies of diefstal van eigendommen van de huurder, diens leden of personen die onder verantwoordelijkheid van de huurder van de accommodatie gebruik maken of van derden die huurder heeft toegelaten. De huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden ter zake. 5.5 De huurder dient toereikend tegen wettelijke aansprakelijkheid te zijn verzekerd en voor de duur van de overeenkomst verzekerd te blijven. Tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de accommodatie legt huurder aan de verhuurder een kopie van de relevante polisbladen en polisvoorwaarden over aan de verhuurder. Indien huurder daarmee in gebreke blijft, is de verhuurder gerechtigd aan de huurder het gebruik van deaccommodatie te ontzeggen. 5.6 De huurder is verplicht alle schade terstond te melden bij de verhuurder. De huurder wordt door de ingebruikneming van de accommodatie en de daarin aanwezige inventaris geacht deze te hebben aanvaard in de toestand waarin deze zich bevinden op het moment van ingebruikneming. 5.7 In het geval dat de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt zal huurder, na ter zake door de verhuurder schriftelijk of digitaal te zijn aangemaand om alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, in gebreke zijn en zal verhuurder gerechtigd zijn de huurverhouding te beëindigen, onverminderd de verplichting van de huurder tot vergoeding aan verhuurder van kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, schade en interesten. In geval van wanbetaling van de huurprijs wordt de wettelijke rente in rekening gebracht vanaf de vervaldatum en bedraagt het minimumbedrag van de buitengerechtelijke kosten 15 % van het openstaande bedrag. 6. Gebruik en omvang van de accommodatie 6.1 De accommodatie zal door huurder uitsluitend gedurende de overeengekomen huurperiode en overeenkomstig de in de huurovereenkomst aangegeven bestemming worden gebruikt. Het is huurder niet toegestaan de bestemming van de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder te wijzigen. 6.2 Het is huurder niet toegestaan de accommodatie zonder schriftelijke toestemming van verhuurder geheel of gedeeltelijk onder te verhuren, anderszins aan derden in gebruik te geven of de met verhuurder overeengekomen gebruikstijden met derden te ruilen. 6.3 Huurder is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder veranderingen aan de accommodatie aan te brengen, tenzij het gaat om veranderingen en toevoegingen die bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Door de huurder aangebrachte veranderingen dienen vóór het einde van de huurovereenkomst door huurder ongedaan te zijn gemaakt. 6.4 Eventuele massageruimten, horecaruimten behoren niet tot de accommodatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Voor zover deze ruimten wel zijn verhuurd, mogen deze uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn bestemd. 6.5 Huurder heeft zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder geen recht op toegang tot of het recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde ruimten van de accommodatie. Eventueel aanwezige dienstruimten, technische ruimten, bergruimten, daken, goten van de accommodatie of het gebouw of het complex waarvan de accommodatie deel uitmaakt behoren niet tot de accommodatie en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder niet worden betreden. 6.6 De accommodatie wordt verhuurd inclusief de aanwezige inventaris. 6.7 Voor zover de accommodatie wordt verhuurd inclusief de in artikel 6.6 genoemde zaken mogen genoemde zaken uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd en dienen genoemde zaken zorgvuldig en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften te worden opgebouwd, gebruikt en te worden opgeborgen. 6.8 Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder de in artikel 6.6 genoemde zaken uit of van de (sport)accommodatie te verwijderen en/of buiten de (sport)accommodatie te gebruiken. 6.9 Huurder dient zelf zorg te dragen voor klein materiaal en verbruiksartikelen, zoals pannen, borden, parasol... 6.10 Het op- en afbouwen, plaatsen en/of verwijderen van materialen, dient binnen de overeengekomen gebruikstijden te gebeuren. 6.11 Huurder mag bij het gebruik van de accommodatie geen hinder of overlast veroorzaken. Huurder draagt er zorg voor dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. 6.12 Verhuurder kan huurder de toegang tot de accommodatie weigeren indien huurder op het moment dat deze de accommodatie voor het eerst in gebruik wenst te nemen (nog) niet aan zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst heeft voldaan. Dit heeft geen gevolgen voor de ingangsdatum van de huurovereenkomst en de uit de huurovereenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder. 7. Verbodsbepalingen en voorschriften van orde 7.1 Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de accommodatie: - handelingen te (doen) verrichten waardoor milieuverontreiniging optreedt of schade aan de accommodatie kan ontstaan; - milieugevaarlijke zaken, waaronder stankverspreidende, brandgevaarlijke of ontplofbare zaken, te gebruiken en/of in bezit te hebben; - binnen te roken - soft- en harddrugs te gebruiken en/of in bezit te hebben. - rijwielen en andere vervoermiddelen in of op het gehuurde te plaatsen en/of te gebruiken, tenzij het vervoermiddelen van mindervaliden betreft; - rijwielen en vervoermiddelen op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen te stallen; - huisdieren tot de accommodatie toe te laten, met uitzondering van blindegeleidehonden of hulphonden van personen met lichamelijke, visuele, auditieve of andere cognitieve beperkingen. 7.2 Het is huurder en vanwege huurder aanwezige derden niet toegestaan op of in de accommodatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder: - etenswaren en dranken of andere goederen te (doen) verstrekken of te (doen) verkopen of anderszins horeca-activiteiten te verrichten. - eigen zaken, waaronder stands, te (doen) plaatsen; - (licht-)reclame, (naams-)aanduidingen, borden, aankondigingen en publicaties aan te (doen) brengen; - muziek ten gehore te brengen en geluidsapparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken; - audiovisuele apparatuur, lichtinstallaties, warmwater- en verwarmingsinstallaties, automaten en andere energie verbruikende apparatuur te (doen) plaatsen en te (doen) gebruiken; - commerciële televisie- of radio-rapportages op te (doen) nemen of uit te (doen) zenden of commerciële foto- en video-opnamen te (doen) maken; - toeschouwers toe te laten; - entreegelden te heffen. 7.3 Verhuurder kan aan het verlenen van toestemming voor de in artikel 7.2 genoemde activiteiten en handelingen nadere voorwaarden verbinden. 7.4 Verhuurder is bevoegd de in artikel 7.1 en artikel 7.2 genoemde zaken die zonder toestemming van verhuurder in of op de accommodatie aanwezig of voorhanden zijn direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen. Alternatief: Bij overtreding van artikel 7.1 en/of artikel 7.2 verbeurt huurder een boete van € 500,00, onverminderd het recht van huurder de in artikel 7.1 genoemde zaken direct op kosten van huurder te (laten) verwijderen. 7.5 De in artikel 7.4 genoemde boete is steeds verschuldigd door het enkele feit der overtreding zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling van de zijde van de verhuurder zal zijn vereist en zonder dat daartegen enig beroep op verrekening van de zijde van huurder zal zijn toegelaten. 8. Huis- en gedragsregels 8.1 Huurder is verplicht zich ordelijk te gedragen in de accommodatie en zich te houden aan de huis- en gedragsregels die door verhuurder zijn uitgereikt. Deze huis- en gedragsregels bevatten een verkorte weergave van de in artikel 6 en artikel 7 genoemde gebruiksvoorschriften en verbodsbepalingen. 8.2 Verhuurder behoudt zich het recht voor deze huis- en gedragsregels aan te vullen dan wel te wijzigen. 9. Aanwijzingen en voorschriften verhuurder, overheidsinstanties en hulpverlenende diensten 9.1 Mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden en aanwijzingen en voorschriften van overheidsinstanties, nutsbedrijven, de verzekeraar van verhuurder, brandweer, politie en overige hulpverlenende diensten met betrekking tot het gebruik en inrichting van het gehuurde en van de binnen- en buitenruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw of complex waarvan het gehuurde deel uitmaakt dienen te allen tijde onverwijld en stipt te worden opgevolgd. 9.2 Huurder zal richtlijnen, voorschriften of aanwijzingen van verhuurder, de overheid of andere bevoegde instanties ten aanzien van het (gescheiden) aanbieden van afvalstoffen nauwgezet naleven. Bij niet- of niet volledige nakoming van deze verplichting is huurder aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende financiële, strafrechtelijke en mogelijke andere consequenties. 10. Toezicht 10.1 Huurder draagt zorg voor de handhaving van de orde en het toezicht op de naleving van de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen. Voorts ziet huurder er op toe dat uitsluitend toegang wordt verleend tot en gebruik wordt gemaakt van de accommodatie op de overeengekomen tijdstippen door personen, die op basis van de huurovereenkomst en de aard van het gebruik gerechtigd zijn de accommodatie te betreden. 10.2 Huurder zorgt ervoor dat genoemd toezicht wordt uitgeoefend door één of meerdere toezichthouders, die in het bezit zijn van de daartoe vereiste diploma's of certificaten, waaronder in ieder geval een geldig diploma BHV/EHBO/AED. Deze toezichthouders dienen zich op verzoek van verhuurder te legitimeren. Het aantal toezichthouders dient in overeenstemming te zijn met de geldende wettelijke en plaatselijke voorschriften. 10.3 Huurder zorgt er voor dat genoemde toezichthouders kennisnemen van de in onderhavige afdeling opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften en huis- en gedragsregels. 10.4 Huurder zorgt ervoor dat een plaatsvervanger van de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder(s), die voldoet aan de in artikel 10.2 genoemde kwalificaties, beschikbaar is, zodat de taken van genoemde toezichthouder(s) te allen tijde kunnen worden overgenomen. 10.5 Huurder en personen die van huurder toestemming hebben de accommodatie te betreden, worden niet eerder tot de accommodatie toegelaten voordat de in artikel 10.2 genoemde toezichthouder aanwezig is. De toezichthouder dient zich vóór aanvang van het gebruik bij de verantwoordelijke beheerder van verhuurder te melden. Deze toezichthouder verlaat de accommodatie pas nadat alle gebruikers de accommodatie hebben verlaten. 10.6 De personalia van genoemde toezichthouder(s) worden tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik aan verhuurder doorgegeven. Zowel vóór als na aanvang van het gebruik van de accommodatie is huurder verplicht de namen van eventuele vervangers van deze toezichthouders onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder door te geven. 10.7 Huurder zorgt ervoor dat verhuurder tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van de accommodatie in het bezit wordt gesteld van kopieën van de diploma's van de in artikel 10.2 genoemde toezichthouders. 10.8 Verhuurder en/of medewerkers van verhuurder en/of in opdracht van verhuurder handelende derden hebben te allen tijde toegang tot de accommodatie teneinde te controleren of de in onderhavige overeenkomst (waaronder ook deze Algemene voorwaarden) genoemde, op huurder en door of vanwege huurder tot de accommodatie toegelaten personen rustende verplichtingen worden nageleefd. 11. Sancties niet-naleving gebruiksvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen 11.1 Voor zover huurder of op de door of vanwege huurder tot de accommodatie toegelaten personen de in de artikelen 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen niet naleven, is verhuurder bevoegd hen uit de accommodatie te (laten) verwijderen en hen de toegang tot de accommodatie te ontzeggen. 11.2 Huurder is verplicht eventuele kosten die voortvloeien uit een schending van de in artikel 6, 7, 8 en 9 genoemde verplichtingen, alsmede eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder door de in artikel 9 genoemde overheidsinstanties en hulpverlenende diensten worden opgelegd integraal te voldoen. 12. Vergunningen en ontheffingen 12.1 Indien huurder de accommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere activiteiten, is huurder verplicht op zijn kosten alle (evenementen)vergunningen en ontheffingen aan te vragen die voor dit afwijkende gebruik zijn vereist. 12.2 Huurder is verplicht zelf te onderzoeken of voor het overeengekomen gebruik van de accommodatie vergunningen en ontheffingen zijn vereist. Het aangaan van een huurovereenkomst ten behoeve van genoemd gebruik houdt uitdrukkelijk geen toezegging in dat de benodigde vergunningen en ontheffingen daadwerkelijk zullen worden verleend en/of volledig zijn. 12.3 De huurder verstrekt de verhuurder een kopie van genoemde vergunningen en/of ontheffingen binnen twee dagen nadat deze door het bevoegde gezag zijn verleend en in ieder geval vijf dagen vóór aanvang van het evenement. 12.4 Voor zover de in artikel 12.1 genoemde vergunningen en ontheffingen slechts kunnen worden verleend na het aanbrengen van bepaalde voorzieningen, dient huurder verhuurder daarvoor vooraf toestemming te vragen. De kosten van het aanbrengen van genoemde voorzieningen komen voor rekening van huurder. 12.5 Huurder is verplicht de accommodatie zodanig te gebruiken dat niet wordt gehandeld in strijd met enige wet, verordening, vergunning of andere overheidsvoorschriften, waaronder begrepen (brand)veiligheidsnormen van politie en brandweer. Indien met toestemming van verhuurder muziek ten gehore wordt gebracht of gebruik wordt gemaakt van geluids- en/of audiovisuele apparatuur mogen de in de Wet Geluidhinder opgenomen normen niet worden overschreden. 12.6 Indien huurder de in artikel 12.1, 12.3, 12.4 en 12.5 genoemde verplichtingen niet nakomt, is verhuurder gerechtigd het gebruik (tijdelijk) stil te leggen of te beëindigen. 12.7 Huurder is verplicht eventuele boetes en dwangsommen die verhuurder worden opgelegd doordat huurder de in artikel 12.1, 12.3, 12.4 en 12.5 genoemde verplichtingen niet is nagekomen integraal te voldoen. 12.8 Weigering of intrekking van een vergunning zal geen aanleiding kunnen geven tot beëindiging van de huurovereenkomst door huurder of tot enige andere actie van huurder tegen verhuurder. 14. Veiligheid en calamiteiten 14.1 Verhuurder zorgt ervoor dat de accommodatie deugdelijk wordt onderhouden en het gehuurde voldoet aan de voor accommodaties geldende wettelijke voorschriften. 14.4 Huurder is verplicht het calamiteitenplan, ontruimingsplan en/of instructie toe te passen indien zich calamiteiten voordoen. 14.7 Verhuurder is te allen tijde bevoegd de activiteiten in het gehuurde te onderbreken, indien dit naar zijn oordeel voor de veiligheid van de gebruikers van het gehuurde c.q. deelnemers aan de betreffende activiteiten noodzakelijk is. 14.8 Huurder/verhuurder* zorgt voor de aanwezigheid van EHBO-materialen die zijn toegerust op het reguliere gebruik van het gehuurde. Huurder draagt zorg voor het juiste gebruik ervan en voor aanvulling van gebruikte EHBO-materialen. Indien huurder het gehuurde met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere activiteiten, zorgt huurder voor uitbreiding van de reeds aanwezige EHBO- materialen voor zover een en ander op grond van wettelijke en/of plaatselijke voorschriften is vereist. (*opnemen naar keuze). 14.9 Indien huurder de accommodatie met toestemming van verhuurder gebruikt voor evenementen, waarbij de aard van het gebruik dan wel het aantal deelnemers c.q. toeschouwers/bezoekers afwijkt van het reguliere gebruik ten behoeve van de reguliere sportactiviteiten, is huurder naast zijn verplichting op grond van artikel 12.1 verplicht om een op het evenement gericht inrichtingsplan van de (sport)accommodatie, een draaiboek en een calamiteitenplan op te stellen . Huurder zorgt ervoor dat het in artikel 14.9 genoemde inrichtingsplan, het draaiboek en het calamiteitenplan tenminste vijf dagen vóór aanvang van het gebruik van het gehuurde ter goedkeuring aan verhuurder worden voorgelegd. D. SLEUTELVERHUUR (INDIEN VAN TOEPASSING) 1. Gebruik 1.1 Bij sleutelverhuur, waarbij de accommodatie aan huurder ter beschikking wordt gesteld, zonder dat een beheerder van verhuurder aanwezig is, wordt huurder tegen betaling van een borgsom in het bezit gesteld van de sleutel(s) van de accommodatie. De hoogte van de borgsom is in de huurovereenkomst vermeld. Voor de ontvangst van deze sleutel dient te worden getekend. Dupliceren van deze sleutel(s) is niet toegestaan. 1.2 Bij verlies, vermissing of diefstal van de verstrekte sleutel(s) dient huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Huurder zal de hiermee verband houdende kosten, zoals de kosten van vervanging van sloten, voldoen. Huurder is aansprakelijk voor de door verhuurder of derden als gevolg van verlies, vermissing of diefstal van de sleutel geleden en te lijden schade. 1.3 Na de beëindiging van de huurovereenkomst dient huurder de verstrekte sleutel(s) binnen 12 uur bij verhuurder in te leveren, waarna de borgsom binnen één week zal worden gerestitueerd. 1.4 Huurder controleert voor vertrek of alle door of vanwege hem toegelaten personen de accommodatie hebben verlaten. 1.5 Huurder draagt zorg voor het openen en het sluiten van de ramen, deuren en hekken van de accommodatie, het in- en uitschakelen van water, verlichting, elektra, de technische installaties en de alarminstallaties. 1.6 Eventuele kosten die verbonden zijn aan het niet of onjuist afsluiten van de accommodatie en het niet of onjuist uitschakelen van water en elektra, de technische installaties en de alarminstallaties, zoals kosten in verband met alarmopvolgingen, en schade als gevolg daarvan komen voor rekening van huurder. 2. Toezicht en veiligheid 2.1 Huurder is volledig verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van en de veiligheid in de accommodatie. 2.2 Huurder ziet toe op de naleving van alle in Afdeling A opgenomen gebruiks- en veiligheidsvoorschriften, verbodsbepalingen, huis- en gedragsregels en aanwijzingen en treedt coördinerend op in geval van calamiteiten, een en ander conform Afdeling A, artikel 10. 2.3 Huurder dan wel de door hem aangewezen personen die met de uitoefening van de hieruit voortvloeiende taken zijn belast, dienen te beschikken over de in Afdeling A genoemde diploma's. 4. Overig 4.1 Op de sleutelverhuur zijn tevens de voorwaarden zoals vermeld in Afdeling A van toepassing, tenzij de aard van deze voorwaarden zich tegen toepassing op sleutelverhuur verzet. 4.2 Voor zover de voorwaarden in Afdeling A afwijkt van Afdeling D is de voorwaarden van Afdeling D van toepassing.